torby z nadrukiem bluzy z nadrukiem koszulki sportowe z nadrukiem koszulki sportowe z nadrukiem koszulki ls czapki polo top

tel. 62 741 43 88, 518 601 380
e-mail:

Regulamin

W?a?cicielem sklepu internetowego www.koszulkowynadruk.pl jest firma BSpromo z siedzib? w Kaliszu przy ul.Cz?stochowskiej 95A, wpisana do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej w Urz?dzie Miasta Kalisza pod numerem 29453/2004, NIP 618-122-84-01, REGON 251640890.

Zamówienia i p?atno?ci

 • Z?o?enie zamówienia w sklepie internetowym koszulkowynadruk.pl jest jednoznaczne z akceptacj? regulaminu.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest prawid?owe wype?nienie formularza zamówienia, w szczególno?ci podanie numeru telefonu oraz adresu.
 • Przyj?te zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomoc? zwrotnego e-maila wys?anego na adres podany w z?o?onym zamówieniu.
 • Wszystkie ceny produktów znajduj?cych si? w ofercie sklepu s? podane w polskich z?otych i zawieraj? podatek od towarów i us?ug wed?ug obowi?zuj?cej stawki.
 • Klient dokonuje zap?aty w formie przelewu na rachunek bankowy sklepu lub za pobraniem. Do ka?dej przesy?ki do??czone jest potwierdzenie zakupu lub faktura VAT.
 • Operatorem kart p?atniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna?, wpisany do Rejestru Przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonego przez S?d Rejonowy Pozna? ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Wysy?ka/Dostawa

 • Zamówione przedmioty dostarczane s? za po?rednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 • Wysy?ki wedlug cennika realizowane s? tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast warunki dostawy poza granice kraju omawiane s? indywidualnie z Klientem.

Us?ugi nadruku

 • Wykonujemy us?ugi nadruku technik? DTG (bezpo?redni nadruk cyfrowy).
 • Klient zobowi?zuje si? dostarczy? projekt graficzny w formie elektronicznej w jako?ci umo?liwiaj?cej wykonanie nadruku.
 • Zamówienia przyjmowane s? w formie pisemnej (e-mail) lub telefonicznie i musz? zawiera?: dane Zleceniodawcy, rodzaj zamawianego towaru lub us?ugi, ilo?? sztuk oraz pliki graficzne z projektem.
 • Firma BSpromo przyst?puje do realizacji zamówienia po zatwierdzeniu przez Klienta projektu przygotowanego do druku i nie odpowiada za b??dy w tre?ci zleconego nadruku przyj?tego do realizacji.
 • Zleceniodawca, który zrezygnuje ze zrealizowanego zamówienia zostanie obci??ony wszelkimi kosztami zwi?zanymi z jego realizacj? a poniesionymi przez firm? BSpromo.
 • Klient zlecaj?c nam nadruk automatycznie o?wiadcza, ?e posiada wszelkie prawa autorskie lub w?asno?ci przemys?owej, które maj? by? wykorzystane do realizacji zamówienia.
 • Je?eli na skutek realizacji zamówienia przez firm? BSpromo naruszone zostan? prawa autorskie lub w?asno?ci przemys?owej osób trzecich, Zleceniodawca zwalnia firm? BSpromo od wszelkich roszcze? tych osób, a ewentualna odpowiedzialno?? z tego tytu?u przechodzi na Zleceniodawc?. Nie przyjmujemy do druku zlece? mog?cych ?ama? prawo.

Reklamacje/Wymiana/Zwroty

 • Wszystkie towary zakupione w sklepie koszulkowynadruk.pl s? fabrycznie nowe i obj?te gwarancj?.
 • Gwarantujemy prawo zwrotu zamówionego, lecz nieu?ywanego towaru w ci?gu 14 dni od daty otrzymania przesy?ki. Towar nie spe?niaj?cy Pa?stwa oczekiwa? nale?y przes?a? do nas na w?asny koszt, wraz z dokumentem zakupu (paragon, faktura).
 • Je?li nie dosz?o do uchybie? z naszej strony, zwrotowi nie podlegaj? produkty z wykonanym indywidualnym napisem lub wzorem graficznym. W tym przypadku wykonali?my us?ug? nadruku na zlecenie.
 • Kolorystyka wzorów mo?e nieznacznie odbiega? od zdj?? zamieszczonych na stronie sklepu, a ewentualne ró?nice mog? wynika? z ustawie? parametrów monitora Klienta.
 • W przypadku ewentualnej reklamacji, wymiany i zwrotu nale?y skontaktowa? si? ze sklepem za po?rednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 • Reklamacje rozpatrywane s? w ci?gu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesy?ki, a Klient zostaje poinformowany o wyniku reklamacji.
 • Reklamacji nie podlegaj? wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne, a tak?e uszkodzenia powsta?e niew?a?ciwym u?ytkowaniem. Ka?dy sprzedawany przez sklep koszulkowynadruk.pl produkt posiada informacje dotycz?ce u?ytkowania, których nale?y przestrzega?.
 • Sklep nie przyjmuje przesy?ek wys?anych na koszt sklepu, ani za pobraniem.

Polityka prywatno?ci

 • Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporz?dzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, ?e Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez sklep koszulkowynadruk.pl jest firma BSpromo z siedzib? w Kaliszu przy ul. Cz?stochowskiej 95A, wpisana do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej w Urz?dzie Miasta Kalisza pod numerem 29453/2004, NIP 618-122-84-01, REGON 251640890.
 • Dane pozyskiwane i przetwarzane przez sklep koszulkowynadruk.pl (w oparciu o art. 6 ust. 1 RODO) podczas dokonywania zakupu s? wykorzystane do:

  - prawid?owej realizacji zamówie?,

  - kontroli statusu zamówienia i dokonywania w nim zmian na pro?b? Klienta zanim zostanie wys?ane,

  - przesy?ania korespondencji elektronicznej niezb?dnej do realizacji zamówie?.

  Dane osobowe nie b?d? przekazywane innym podmiotom poza dostawc? realizuj?cym przesy?ki na zlecenie BSpromo oraz podmiotem realizuj?cym obs?ug? us?ug p?atniczych

  Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb?dne dla z?o?enia i realizacji zamówienia w sklepie koszulkowynadruk.pl .

  Klienci zachowuj? prawo do wgl?du, poprawy oraz usuni?cia swoich danych z bazy adresowej. Dane osobowe b?d? przechowywane przez okres niezb?dny do realizacji zamówienia, b?d? do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Czynno?ci tych dokona? mo?na poprzez kontakt z obs?ug? sklepu.

 • Sklep internetowy koszulkowynadruk.pl dok?ada wszelkich stara? w celu zapewnienia poszanowania Pa?stwa prywatno?ci i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze sklepu i dokonywania zakupów oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezb?dne dzia?ania.

Umieszczone na stronie sklepu koszulkowynadruk.pl zdj?cia, opisy produktów i informacje o produktach stanowi? w?asno?? firmy BSpromo i nie mog? by? wykorzystywane w ?aden sposób przez inne osoby lub firmy. Wszystkie zdj?cia i wzory widoczne na stronie koszulkowynadruk.pl s? autorskie i podlegaj? ochronie prawnej. Jakiekolwiek bezprawne wykorzystywanie ich bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione. W przypadku jakichkolwiek pyta? i w?tpliwo?ci prosimy o kontakt.